ฝึกงาน

        ยินดีต้อนรับนักศึกษาที่มีความสนใจเรียนรู้และพร้อมสร้างประสบการณ์ไปกับเราในสาขาวิชาต่างๆ   เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆโดยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกคนจะได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไปในอนาคต

     คุณสมบัติของนักศึกษาที่พิจารณารับเข้าฝึกงาน

 – นักศึกษาระดับปวช.3 , ปวส.2 จากทุกสถาบัน
 – ปริญญาตรีระดับชั้นปีที่ 3 – 4 จากทุกสถาบัน
 – มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีมได้
 – มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 

สอบถามเพิ่มเติม

094-921-4141 หรือ Line ID : @244bgcct